Drobečková navigace

Hlavní strana > O nás > Vnitřní řád

Vnitřní řád

I. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád je vydáván podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a Školním vzdělávacím programem Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže Plzeň (dále jen Středisko).

Vnitřní řád vydávaný ředitelem Střediska je veřejně přístupný na webových stránkách a v hale Střediska, jsou s ním prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci, účastníci střediskových programů a klienti střediskových služeb a zároveň jsou o něm informováni zákonní zástupci nezletilých dětí – účastníků zájmového vzdělávání.

Vnitřní řád platí i pro všechny činnosti, které jsou pořádány mimo budovu a prostory Střediska.

 

II. Základní identifikační údaje organizace

Název: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň
Zřizovatel: Salesiánské provincie Praha
Právní forma: Školská právnická osoba
Poslání: Středisko přispívá k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, především těch, kteří jsou z výchovných, sociálních a ekonomických důvodů znevýhodněni. Přitom uplatňuje v mimoškolních pedagogických, sociálních a terapeutických přístupech výchovný systém Jana Boska.

 

 

III. Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a jejich zákonných zástupců

 • Účastníci zájmového vzdělávání se mohou podílet na tvorbě programu zájmového útvaru, jejich námětům musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku.
 • Účastníci zájmového vzdělávání a jejich zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Účastníci zájmového vzdělávání mají právo na informace a poradenskou pomoc Střediska v záležitostech tohoto vzdělávání.
 • Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni dodržovat tento vnitřní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsou seznámeni při zahájení vzdělávání.
 • Účastnící zájmového vzdělávání musí plnit pokyny pedagogických pracovníků a vedoucích vzdělávání.
 • Účastnici zájmového vzdělávání jsou sami zodpovědní za peníze, cennosti a drahé předměty, které mají u sebe. Středisko za tyto věci zodpovídá jen v případech, kdy tyto věci byly svěřeny do úschovy pracovníkovi Střediska.
 • Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni bezodkladně odevzdat nalezené předměty pracovníkovi Střediska.
 • Zákonní zástupci členů zájmových útvarů jsou povinni omluvit předem nepřítomnost účastníka vzdělávání na schůzce.
 • Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni poskytovat Středisku údaje nezbytně nutné k vedení školní matriky a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání.
 • Účastníci zájmové činnosti jsou povinni informovat vedoucího činnosti o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na bezpečnost při prováděné činnosti nebo ohrozit další účastníky.

 

IV. Práva a povinnosti pedagogikých pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají právo:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti,
 • na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti,
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé činnosti,
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni:

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 • řídit se ve své činnosti platnými zákony, vyhláškami, nařízeními a dalšími právními předpisy, vnitřním řádem a vnitřními předpisy,
 • chránit a respektovat práva účastníků zájmového vzdělávání,
 • chránit bezpečí a zdraví účastníků zájmového vzdělávání a předcházet všem formám rizikového chování,
 • vytvářet pozitivní a bezpečné klima Střediska a podporovat jeho rozvoj,
 • zachovávat mlčenlivost o citlivých skutečnostech týkajících se účastníků zájmového vzdělávání a to i po skončení pracovně-právního vztahu se Střediskem,
 • poskytovat účastníkovi zájmového vzdělávání či jeho zákonnému zástupci informace spojené se vzděláváním.

 

V. Provoz a vnitřní režim Střediska

 • Celoroční provoz se řídí harmonogramem školního roku.
 • Pravidelná zájmová činnost začíná v září a končí v červnu.
 • Letní tábory a další letní akce probíhají v červenci a srpnu.
 • Jednotlivé formy zájmového vzdělávání se uskutečňují podle Školního vzdělávacího plánu a ročních/měsíčních plánů akcí.
 • Dobu, místo konání a výši úplaty za zájmové vzdělávání schvaluje ředitel na základě návrhu pedagogů.
 • Zájmová činnost je organizována v zájmových útvarech, které se pravidelně scházejí ke své činnosti.
 • V případě zájmové činnosti probíhající na Středisku se účastníci zájmového vzdělávání scházejí 5 minut před zahájením schůzky u recepce Střediska a počkají na příchod vedoucího zájmového útvaru, který je poté odvede do určené místnosti. V případě zájmové činnosti probíhající mimo prostory Střediska se účastníci scházejí na předem určeném místě.
 • Rodiče čekající na děti se zdržují v místnosti pro rodiče vedle recepce.
 • Vstup do místnosti, ve které probíhá zájmový útvar, je možný až za doprovodu vedoucího tohotos útvaru.
 • Účastníci se po dobu schůzky smí zdržovat pouze v místnosti určené pro příslušnou činnost a nesmí narušovat práci ostatních.
 • Při činnosti účastníci dbají pokynů vedoucího, s přístroji a nářadím pracují tak, aby nedošlo k úrazu.
 • V případě úrazu řeší další postup vedoucí zájmového útvaru.
 • Z učeben je zakázané cokoli odnášet bez svolení vedoucího zájmového útvaru.
 • Po skončení schůzky vedoucí zájmového útvaru doprovodí účastníky k recepci a dohlédne na bezproblémové opuštění prostor Střediska, příp. na vhodné zapojení do volnočasového klubu.
 • Slušné chování, vzájemná tolerance a respekt jsou základními pravidly provozu Střediska.
 • Při veškeré činnosti je nutné šetřit majetek Střediska, neplýtvat vodou a elektrickou energií.
 • V prostorách Střediska je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Všichni zaměstnanci Střediska mají povinnost vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety, nebo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor Střediska opustila.
 • Ve Středisku není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem zájmového vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj účastníků zájmového vzdělávání nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí.

 

VI. Podmínky při zajišťování bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany účastníků zájmového vzdělávání

Za řízení a kontrolu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) a požární ochrany (PO) při poskytování zájmového vzdělávání zodpovídá zástupce ředitele pro provoz.

Všichni účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni:

 • počínat si tak, aby nezpůsobili porušení bezpečnosti a poškození zdraví sobě ani jiným účastníkům,
 • dodržovat provozní řády jednotlivých místností Střediska,
 • dodržovat pravidla pro zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví a požární předpisy vydaná písemnou formou v deníku zájmové činnosti,
 • nevnášet do budovy Střediska nebezpečné předměty,
 • v případě zjištění vzniku rizika nebo případných nedostatků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany upozornit na tuto skutečnost vedoucího zájmového útvaru.

Všichni pracovníci jsou povinni:

 • ve stanovených termínech se zúčastnit poučení a přezkoušení znalostí problematiky BOZP a PO,
 • zjištěné nedostatky a závady v BOZP a PO odstranit, nebo o nich informovat zodpovědné pracovníky; v nutných případech zajistit omezení nebo ukončení činnosti tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků a aby byly omezeny škody na majetku,
 • trvale dbát na dodržování provozních řádů místností a prostor využívaných k činnosti, průběžně provádět kontrolu a vyhodnocovat možná rizika, svým jednáním jim včas předcházet,
 • provádět základní poučení účastníků zájmového vzdělávání o BOZP a PO při zahájení činnosti na začátku školního roku, o poučení provést písemný zápis do deníku zájmové činnosti,
 • v případě úrazu dodržovat předepsaný postup, při mimořádných situacích se podle jejich charakteru nebo rozsahu řídit bezpečnostními a požárními směrnicemi,
 • za poučení pracovníků a účastníků táborových činností je zodpovědný pracovník pověřený výkonem funkce hlavního vedoucího; o provedení poučení provádí záznam, který je součástí dokumentace o akci.

 

VII. Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni:

 • dodržovat pokyny vedoucích zájmového vzdělávání vedoucí k zamezení a předcházení vzniku sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství a násilí u účastníků zájmového vzdělávání i v souvisejících činnostech,
 • upozornit vedoucího zájmového vzdělávání na případné zjištění či podezření na možný výskyt sociálně patologických jevů, projevů diskriminace nebo násilí.

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni:

 • při zájmovém vzdělávání přihlížet k základním fyziologickým potřebám účastníků, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházení vzniku sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí účastníků,
 • v případě zjištění uvedených negativních jevů a projevů neprodleně zjednat nápravu a ihned informovat vedení Střediska o zjištěných skutečnostech a přijatých opatřeních.

 

VIII. Podmínky zacházení s majetkem Střediska

 • Všichni účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni nakládat s majetkem Střediska účelně, šetrně a hospodárně.
 • V případě zapůjčení pomůcek a vybavení je nutné vrátit vše v původním stavu.
 • V případě poškození nebo ztráty má Středisko nárok na vymáhání úhrady vzniklé škody.

 

IX. Způsob evidence účastníků zájmového vzdělávání

 • Účastníci jsou povinni vyplnit přihlášku, ve které je uvedeno jméno a příjmení, rodné číslo, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, navštěvovaná škola, údaje o zdravotní způsobilosti, telefonické spojení a podpis zákonného zástupce. Účastníci jsou vedeni v denících zájmové činnosti a ve školní matrice.
 • Účastníci táborových a pobytových akcí jsou povinni vyplnit přihlášku a potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Účastníci příležitostných akcí se evidují podle typu akce zvoleným způsobem: stvrzují svou účast podpisem na prezenční listině; vyplňují přihlášku; jsou evidováni v databázovém systému.

Způsob evidence účastníků zájmového vzdělávání, pravidelných aktivit v otevřeném klubu Balón a táborových a pobytových akcí stanovuje ředitel Střediska v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při vedení a zpracovávání osobních údajů účastníků jsou pracovníci Střediska povinni postupovat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Středisko je oprávněno osobní údaje poskytovat pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon.