Drobečková navigace

Hlavní strana > O nás > Vnitřní řád

Vnitřní řád

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci

  • Slušné chování, vzájemná tolerance a respekt jsou základními pravidly provozu Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže Plzeň (dále jen Střediska).
  • Účastníci zájmového vzdělávání a zaměstnanci Střediska udržují vzájemné dobré vztahy, při zájmovém vzdělávání dbají pravidel slušného chování.
  • Účastníci zájmového vzdělávání májí právo navštěvovat aktivitu na základě podmínek stanovených školním vzdělávacím programem a podmínek poskytování služeb Střediska. Účastníci mají právo na rozvoj osobnosti dle nadání, fyzických a rozumových schopností.
  • Účastníci zájmového vzdělávání mají právo využívat prostory a vybavení Střediska v souladu s navštěvovanou aktivitou, s ohledem na její obsah, zaměření a termín.
  • Účastníci zájmového vzdělávání se mohou podílet na tvorbě programu zájmového útvaru, jejich námětům musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku.
  • Účastníci zájmového vzdělávání a jejich zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
  • Účastníci zájmového vzdělávání mají právo na informace a poradenskou pomoc Střediska v záležitostech tohoto vzdělávání.
  • Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni dodržovat tento vnitřní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsou seznámeni při zahájení vzdělávání.
  • Účastnící zájmového vzdělávání musí plnit pokyny pedagogických pracovníků a vedoucích vzdělávání.
  • Účastnici zájmového vzdělávání jsou sami zodpovědní za peníze, cennosti a drahé předměty, které mají u sebe. Středisko za tyto věci zodpovídá jen v případech, kdy tyto věci byly svěřeny do úschovy pracovníkovi Střediska.
  • Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni bezodkladně odevzdat nalezené předměty pracovníkovi Střediska.
  • Zákonní zástupci členů zájmových útvarů jsou povinni omluvit předem nepřítomnost účastníka vzdělávání na schůzce.
  • Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni poskytovat Středisku údaje nezbytně nutné k vedení školní matriky a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání.
  • Účastníci zájmové činnosti jsou povinni informovat vedoucího činnosti o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na bezpečnost při prováděné činnosti nebo ohrozit další účastníky.
  • Účastníci se po dobu schůzky smí zdržovat pouze v místnosti určené pro příslušnou činnost a nesmí narušovat práci ostatních.
  • Z učeben je zakázané cokoli odnášet bez svolení vedoucího zájmového útvaru.
  • Útvary zájmového vzdělávání jsou zpoplatněny, povinností účastníků či jejich zákonných zástupců je uhradit toto zpoplatnění.

 

II. Provoz a vnitřní režim Střediska

Provoz Střediska

 • Celoroční provoz se řídí harmonogramem školního roku; pravidelné zájmové vzdělávání je zahájeno v září kalendářního roku a je ukončeno v červnu roku následujícího; příležitostné a spontánní zájmové vzdělávání probíhá ve stejném období.
 • Letní tábory a další letní akce probíhají v červenci a srpnu.

 

Vnitřní režim Střediska

 • Zájmové vzdělávání probíhá:
  • V prostorách Střediska.
  • V pronajatých prostorách.
  • Ve veřejných prostorách.
  • V prostorách, kde se uskutečňuje letní činnost.
 • V případě zájmové činnosti probíhající na Středisku se účastníci zájmového vzdělávání scházejí 5 minut před zahájením schůzky u recepce Střediska a počkají na příchod vedoucího zájmového útvaru, který je poté odvede do určené místnosti. V případě zájmové činnosti probíhající mimo prostory Střediska se účastníci scházejí na předem určeném místě.
 • Rodiče čekající na děti se zdržují v místnosti pro rodiče vedle recepce.
 • Vstup do místnosti, ve které probíhá zájmový útvar, je možný až za doprovodu vedoucího tohoto útvaru.
 • V případě úrazu řeší další postup vedoucí zájmového útvaru.
 • Po skončení schůzky vedoucí zájmového útvaru doprovodí účastníky k recepci a dohlédne na bezproblémové opuštění prostor Střediska, příp. na vhodné zapojení do volnočasového klubu.
 • V prostorách Střediska je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Všichni zaměstnanci Střediska mají povinnost vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety, nebo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor Střediska opustila.
 • Ve Středisku není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem zájmového vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj účastníků zájmového vzdělávání nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí.

 

Způsob evidence účastníků zájmového vzdělávání

 • Účastníci zájmového vzdělávání jsou evidování v listinné podobě prostřednictvím písemné přihlášky a v elektronické podobě v interním databázovém systému.
 • Účastníci jsou povinni vyplnit přihlášku, ve které je uvedeno jméno a příjmení, rodné číslo, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, navštěvovaná škola, údaje o zdravotní způsobilosti, telefonické spojení a podpis zákonného zástupce. Účastníci jsou vedeni v denících zájmové činnosti a ve školní matrice.
 • Účastníci táborových a pobytových akcí jsou povinni vyplnit přihlášku a potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Účastníci příležitostných akcí se evidují podle typu akce zvoleným způsobem: stvrzují svou účast podpisem na prezenční listině; vyplňují přihlášku; jsou evidováni v databázovém systému.

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Oblast bezpečnosti

  Za řízení a kontrolu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) a požární ochrany (PO) při poskytování zájmového vzdělávání zodpovídá zástupce ředitele pro provoz.

  Účastníci zájmového vzdělávání:

  • počínají si tak, aby nezpůsobili porušení bezpečnosti a poškození zdraví sobě ani jiným účastníkům,
  • dodržují provozní řády jednotlivých místností Střediska,
  • dodržují pravidla pro zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví a požární předpisy vydané písemnou formou v deníku zájmové činnosti,
  • nevnášejí do budovy Střediska nebezpečné předměty,
  • v případě zjištění vzniku rizika nebo případných nedostatků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany upozorní na tuto skutečnost vedoucího zájmového útvaru,
  • při činnosti účastníci dbají pokynů vedoucího, s přístroji a nářadím pracují tak, aby nedošlo k úrazu.

   

  Oblast ochrany před sociálně patologickými jevy

  Účastníci zájmového vzdělávání:

  • dodržují pokyny vedoucích zájmového vzdělávání vedoucí k zamezení a předcházení vzniku sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství a násilí u účastníků zájmového vzdělávání i v souvisejících činnostech,
  • upozorní vedoucího zájmového vzdělávání na případné zjištění či podezření na možný výskyt sociálně patologických jevů, projevů diskriminace nebo násilí.

  Pedagogičtí pracovníci:

  • při zájmovém vzdělávání přihlížejí k základním fyziologickým potřebám účastníků, vytvářejí podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházení vzniku sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí účastníků,
  • v případě zjištění uvedených negativních jevů a projevů neprodleně zjednat nápravu a ihned informovat vedení Střediska o zjištěných skutečnostech a přijatých opatřeních.

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem Střediska ze strany účastníků zájmového vzdělávání

  • Všichni účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni nakládat s majetkem Střediska účelně, šetrně a hospodárně.
  • V případě zapůjčení pomůcek a vybavení je nutné vrátit vše v původním stavu.
  • V případě poškození nebo ztráty má Středisko nárok na vymáhání úhrady vzniklé škody.
  • Při veškeré činnosti je nutné šetřit majetek Střediska, neplýtvat vodou a elektrickou energií.