Drobečková navigace

Hlavní strana > Sociální služby > Centrum pomoci Střecha > Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Střecha SAS.png

Základní rámec

Služba sociálně aktivizačních služeb je poskytována bezplatně podle § 72 zákona o sociálních službách. Fakultativní služby (výlety, tábory) nabízené podle § 35 odst. 4 téhož zákona mohou být poskytovány za úhradu, a to až v plné výši nákladů za tuto službu, jak je stanoveno v § 77 téhož zákona. 

Poslání

Nabízet pomoc dětem a jejich rodinám potýkajícím se s vážnými i přechodnými výchovnými problémy, které rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

Cíle

 • Kompetentní rodič, s vhledem do prožívání a potřeb dítěte.
 • Rodič, rozumějící své roli, jak ve vztahu k dítěti, tak v partnerském životě.
 • Dítě, znající svou hodnotu, práva a roli v rodinném systému.
 • Zkoordinovaný přístup institucí a rodiny vzhledem k dítěti.
 • Rodič s vhledem do své vlastní vývojové a vztahové historie. Vědomí si možného uplatňování svých, často nepraktických, případně nevhodných, výchovných a vztahových stereotypů, vycházejících z vlastní zkušenosti (CAN).
 • Zreflektovaný vztah rodičů resp. partnerů či osob v roli rodiče (zahájení procesu harmonizace).
 • Rodiče, hledající a nalézající vlastní výchovné zdroje a inspirace.

Zásady

 1. Individuální přístup
 2. Podpora uplatňování vlastních zájmů
 3. Vedení klienta k převzetí odpovědnosti za své jednání
 4. Salesiánský přístup

Cílová skupina

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Služba je poskytována také v preventivním charakteru u rodin, kdy je možné předpokládat obtížné situace v průběhu vývoje dítěte.

Služba sociálně aktivizačních služeb je poskytována těmto skupinám:

 • rodinám s dětmi a mládeží ve věku 7 – 26 let, které mají výchovné obtíže,dětem a dospívajícím, kteří hledají směr svého života,
 • dětem a dospívajícím, jejichž zdravý vývoj je ohrožen (porušování norem, poruchy chování, poruchy pozornosti, děti týrané, špatně přizpůsobivé, špatně se začleňující do kolektivu, šikanované atd.),
 • rodičům, kteří se potýkají s obtížnými výchovnými problémy,
 • rodičům a těm, kteří se chtějí rozvíjet v umění výchovy a předcházení možným obtížím.

Cílová skupina věkově:

 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Provozní doba

  Ambulantní forma Terénní forma
Pondělí 8:00 – 12:00, 12:30 – 18:00 8:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
Úterý 8:00 – 12:00, 12:30 - 14:30 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 12:00, 12:30 - 18:00  
Čtvrtek 8:00 – 12:00, 12:30 - 18:00 8:00 – 12:00, 12:30 - 18:00
Pátek 9:00 – 12:00, 12:30 - 13:30 8:00 – 12:00

Kapacita služby

Ambulatní

Maximální kapacita Poznámka
počet klientů 1 okamžitá kapacita = 5 klientů/den

Terénní

Maximální kapacita Poznámka
počet klientů 1 okamžitá kapacita = 10 klientů/den

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 1. výchovná, vzdělávací a aktivizační činnost,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 3. sociálně terapeutické činnosti,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Formy naší práce:

 • Výchovné poradenství (individuální konzultace s rodiči, dětmi a mladistvými; skupinové "rodinné" konzultace) 
 • Aktivní sociální učení (dětská skupina)
 • Arteterapie
 • Terapie hrou
 • Dyadická terapie
 • Psychorelaxační aktivity
 • Asistence pro děti a mládež = "trenér do života"
 • Zprostředkování dalších služeb nabízených Střediskem (otevřený klub Balón, nízkoprahové zařízení Vzducholoď, zájmové kroužky, bezplatné doučování)
 • Fakultativní činnosti – výlety, tábory apod. 

Způsob poskytování

Každý uživatel sociální služby má určeného klíčového pracovníka, který s uživatelem nastavuje na základě vyjednaných potřeb a cílů uživatele individuální plán služby. Tento plán je písemný, klíčový pracovník ho společně s uživatelem a nastavenými cíli průběžně vyhodnocuje.

Služba je poskytována na základě uzavření Dohody o poskytování sociální služby.

01.png

 

 

Podávání stížností a podnětů

Stěžovat si na kvalitu poskytované služby, vyjádřit přání nebo podat připomínku ke změně konkrétní praxe může podat kterýkoliv uživatel sociální služby a to zcela beztrestně.

Stěžovat si je možné na pracovníka Centra pomoci, vedoucího Centra pomoci nebo na konkrétní praxi Centra pomoci. Stížnost na pracovníka řeší vedoucí, stížnost na vedoucího a praxi řeší ředitel Střediska. Ústní stížnost, je-li to v jeho kompetenci, řeší pracovník na místě. Není-li to v jeho kompetenci, postoupí ji vedoucímu.

Stížnost lze podat:

 • osobně,
 • písemně (poštou nebo elektronickou poštou),
 • telefonicky (vedoucí služby, recepce),
 • anonymně (schránka umístěná u recepce Střediska),
 • prostřednictvím voleného zástupce.

Poskytovatel stížnost eviduje a řeší nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí stížnosti. O výsledku, případně prodloužení lhůty vyřízení stížnosti, informuje poskytovatel stěžovatele osobně, telefonicky či emailem. U anonymních stížností výsledek řešení stížnosti poskytovatel zveřejňuje na informační vývěsce na adrese poskytovatele. Pro případ nespokojenosti s řešením ředitele Střediska je možné si stěžovat u zřizovatele (Salesiánská provincie Praha), nebo u ochránce lidských práv.