Drobečková navigace

Hlavní strana > Sociální služby > Centrum pomoci Střecha > Doprovázení pěstounských rodin

Doprovázení pěstounských rodin

V současné době máme naplněnou kapacitu služby a z tohoto důvodu další pěstounské rodiny až do odvolání bohužel nepřijímáme

Základní rámec

Jako osoba pověřená podle § 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí nabízí Centrum pomoci Střecha podle písm. d) uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, podle písm. e) zajištění příprav, provádění příprav a poskytování odborného poradenství a pomoci pěstounům a podle písm. f) poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.

Poslání

Zajišťovat doprovázení pěstounů dětí v pěstounské péči - pomáhat rodinám vytvářet takové podmínky, aby dítě, které nemůže vyrůstat ve své biologické rodině, mohlo zdárně vyrůstat ve fungující pěstounské rodině. Pomoc vede ke stabilizaci náhradní rodiny a je prevencí nežádoucích jevů v rodině a selhávání náhradní rodinné péče. Vede k optimalizaci prostředí rodiny tak, aby dítě mohlo maximálně rozvinout a naplnit svůj individuální potenciál.

Cíle

Optimálním cílovým stavem je to, že o dítě pečuje náhradní rodina a zároveň vytváří podmínky pro jeho zdárný vývoj:

 • rodina má vytvořené vhodné prostředí pro to, aby dítě bylo zdravé, čisté a spokojené
 • umí hospodařit a vést domácnost
 • dítě chodí pravidelně do školy, nemá neomluvené absence a rodina vytváří vhodné podmínky pro přípravu do školy
 • dítě smysluplně tráví volný čas
 • dítě nevykazuje prvky rizikového chování (užívání návykových látek, trestná činnost, výchovné problémy doma i ve škole apod.)
 • mezi náhradními rodiči a dítětem je vytvořený pozitivní vztah, založený na vzájemné komunikaci a důvěře,
 • rodina je schopna si sama zařídit potřebné záležitosti (na úřadech, u lékaře, ve škole apod.)
 • je zajištěn bezpečný kontakt s biologickou rodinou dítěte vyrůstající v pěstounské péči

Jednotlivé cíle:

 • Pomoc při zachování nebo obnovení narušených funkcí rodiny.
 • Zvýšit kvalitu života všech členů rodiny, posilovat jejich vnitřní zdroje.
 • Zvýšit sociální kompetence a sociální mobilitu jednotlivých členů rodiny.
 • Podpořit a pomoci při vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do školy, přípravu dětí do školy a smysluplného trávení volného času.
 • Podporovat rodinu při vytváření identity dítěte tak, aby dítě znalo svou minulost.
 • Prevence předčasného ukončování vzdělávání a pěstounské péče.
 • Podpořit rodinu k aktivnímu a samostatnému řešení svých obtíží.
 • Zprostředkovat rodině další odbornou pomoc, která je lokálně dostupná a potřebná.
 • Rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů.
 • Připravovat, realizovat asistované kontakty s biologickou rodinou s následnou podporou pěstounské rodiny.

Zásady

Při výkonu SPO pracovníci staví zájem dítěte na přední místo a vnímají ho jako respektovaného partnera při plánování výkonu SPO. Pracovníci Centra pomoci vždy zjišťují názor a potřeby dítěte a přispívají k jejich naplňování.

Cílová skupina

Základní cílovou skupinou jsou osoby pečující (pěstouni) a osoby v evidenci (tzv. pěstouni na přechodnou dobu) a dítě/děti svěřené do náhradní rodinné péče, dále další osoby blízké biologičtí rodiče, popř. širší rodina dítěte aktuálně na území Plzeňského kraje.

Do širší cílové skupiny patří rodiny s dětmi, které řeší výchovné nebo jiné problémy související s péčí o dítě nebo mají zájem se poradit nebo vzdělávat v oblastech výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu. Dále je naší povinností poskytnout pomoc každému dítěti, které o to požádá (§8 zákona o sociálně-právní ochraně dětí). Stejně tak rodinám, které mají uzavřenou dohodu s jinou organizací.

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 13:00
Středa 8:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 18:00
Pátek 8:00 - 13:00

Způsob poskytování

Každé rodině zajišťuje koordinaci služeb a doprovázení v rámci dohody klíčový pracovník.

Služby v terénní formě probíhají v prostředí osoby, které jsou služby poskytovány, a na němž se předem společně domluví.

Služba je poskytována na základě uzavření Dohody o výkonu pěstounské péče a podle stanoveného Individuálního plánu ochrany dítěte, který vydává místní OSPOD.

Nabídka služby

 • Dlouhodobé doprovázení
 • Individuální a rodinné konzultace s dětmi a pečujícími
 • Prostor pro setkávání a sdílení zkušeností s dalšími pěstouny
 • Zprostředkování a zajištění odlehčovacích služeb a hlídání v případě nutné potřeby
 • Nabídka tematického vzdělávání (kurzy výchovných kompetencí atd.)
 • Zprostředkování odborné pomoci (terapeutické, psychologické,…)
 • Zprostředkování kontaktu s dalšími institucemi v případě potřeby

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Středisko realizuje sociálně-právní ochranu v zařízení odborného poradenství pro péči o rodinu a děti v Centru pomoci podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pracovníci vykonávají SPO v tomto rozsahu:

 • Vyhledávají děti, na které se SPO zaměřuje
 • Vytváří činnosti zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 • Sledují výkon pěstounské péče
 • Pomáhají rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • Poskytují nebo zprostředkovávají poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte
 • Pořádají přednášky a kurzy v rámci poradenské činnosti, které jsou zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • Pomáhají uplatňovat další práva osob pečujících dle §47a zákona č. 359/1999 Sb.

Ochrana osobních údajů

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR) zpracovává osobní údaje uživatelů služby pro poskytování služby doprovázení pěstounských rodin. Více informací k GDPR zde.

Uživatel služby poskytne při podpisu Dohody o poskytování služeb písemný souhlas ke shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů za účelem poskytování služby. Údaje jsou shromažďovány ve spisu uživatele služby, který vede pracovník Centra pomoci. Ten zajistí, aby k němu neměly přístup nepovolané osoby. Pracovník uživatele informuje, jaké údaje bude o něm shromažďovat a jak s nimi bude nakládáno. Uživatel má rovněž právo nahlédnout do spisu, jaké údaje se o něm shromažďují. Centrum pomoci shromažďuje pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro stanovený účel a v  rozsahu uzavřené smlouvy a zpracovává je pouze po dobu poskytování služby. 

Podávání stížností a podnětů

Stěžovat si na kvalitu poskytované služby, vyjádřit přání nebo podat připomínku ke změně konkrétní praxe může podat kterýkoliv uživatel sociální služby a to zcela beztrestně.

Stěžovat si je možné na pracovníka Centra pomoci, vedoucího Centra pomoci nebo na konkrétní praxi Centra pomoci. Stížnost na pracovníka řeší vedoucí, stížnost na vedoucího a praxi řeší ředitel Střediska. Ústní stížnost, je-li to v jeho kompetenci, řeší pracovník na místě. Není-li to v jeho kompetenci, postoupí ji vedoucímu.

Stížnost lze podat:

 • osobně,
 • písemně (poštou nebo elektronickou poštou),
 • telefonicky (vedoucí služby, recepce),
 • anonymně (schránka umístěná u recepce Střediska),
 • prostřednictvím voleného zástupce.

Poskytovatel stížnost eviduje a řeší nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí stížnosti. O výsledku, případně prodloužení lhůty vyřízení stížnosti, informuje poskytovatel stěžovatele osobně, telefonicky či emailem. U anonymních stížností výsledek řešení stížnosti poskytovatel zveřejňuje na informační vývěsce na adrese poskytovatele. Pro případ nespokojenosti s řešením ředitele Střediska je možné si stěžovat u zřizovatele (Salesiánská provincie Praha), nebo u ochránce lidských práv.