Drobečková navigace

Hlavní strana > Sociální služby > Klub Vzducholoď

Klub Vzducholoď

Vzducholoď.png 

Logo OPZ barevné.jpg

Naše organizace je prostřednictvím služby NZDM Klub Vzducholoď zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracujících formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma  hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Otevírací doba

Otevírací doba NZDM Vzducholoď

Pondělí

14:00 - 18:30

Úterý

14:00 - 18:30

Středa

14:00 - 18:30

Čtvrtek

14:00 - 18:30


Veřejný závazek NZDM Vzducholoď

Preambule (vize)

Program NZDM (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) Vzducholoď (dále nízkoprahový klub Vzducholoď) provozuje Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň, jehož zřizovatelem je Salesiánská provincie Praha (Salesiáni jsou řeholním společenstvím katolické církve, kteří si kladou za cíl podporovat mladé v jejich životním rozvoji a usilovat o to, aby se mladým jejich život vydařil). Služba je poskytována v prostorách Salesiánského střediska v Plzni, ul. Sladkovského 68.

Nízkoprahový klub Vzducholoď přispívá k celostnímu rozvoji mladého člověka v rovině tělesné, sociální, duševní i duchovní.

Poslání

Posláním sociální služby nízkoprahového klubu Vzducholoď je prostřednictvím kontaktní práce, poradenství, výchovně-vzdělávacích aktivit a preventivních programů pomáhat mladým lidem ve věku 11 – 19 let při řešení situací, které vyplývají z dospívání.

Cíle služby

 • Mladý člověk, který je schopen orientace v sociálních rolích, dokáže navazovat nové kontakty a vytvářet zodpovědné vztahy.
 • Mladý člověk, který dokáže pracovat na svém rozvoji, především umí zacházet se svými emocemi, zná svoje silné a slabé stránky a je schopen řešit konflikty.
 • Mladý člověk, který je zodpovědný za své zdraví.
 • Mladý člověk, který dokáže převzít zodpovědnost za rozhodnutí ve svém životě.
 • Mladý člověk, který pracuje na tom, aby se uplatnil na trhu práce.

Cílová skupina

Mladý člověk ve věku 11 – 19 let

 • který je v nepříznivé sociální situaci,
 • žije především v lokalitě Plzeň 2,
 • řeší náročné životní situace vyplývající z dospívání (komunikace a konflikty ve vrstevnické skupině, s rodiči a společností),
 • nechce se nebo nemůže účastnit běžných forem využívání volného času a ani jiné institucionalizované formy pomoci a péče,
 • dává přednost pasivnímu využívání volného času,
 • má vyhraněný životní styl vedoucí ke konfliktu se společností či zákonem.

Poskytované služby

Základní činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • standardní volnočasové aktivity
 • kontaktní práce
 • práce se skupinou
 • situační intervence
 • doučování

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • turnaje
 • workshopy
 • besedy

Sociálně terapeutické činnosti

 • individuální plánování
 • pomoc v krizi
 • poradenství
 • duchovní poradenství

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

 • poskytnutí informačního servisu klientovi
 • zprostředkování kontakt s institucemi ve prospěch klienta
 • zprostředkování dalších služeb
 • doprovázení

Fakultativní činnosti

výjezdové akce

 • víkendové akce
 • brigády
 • výlety
 • mezistřediskové akce

Vstup do světa práce

Zásady poskytované sociální služby

Nízkoprahovost

Klub je místně i časově dostupný mladým, pro něž je určen. Je provozován bezplatně (s výjimkou nadstandardních nabídek), a to všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a o službu projeví zájem, pokud svým chováním a jednáním neomezují a neohrožují sami sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu služby.

Pro využívání služeb v klubu není podmínkou registrace a předávání osobních dat (s výjimkou pobytových akcí a nadstandartní nabídky).

V rámci služby je zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod. Každý uživatel služby se může svobodně rozhodnout, kterou z nabízených služeb využije. Pracovníci asistují při svépomocných aktivitách uživatelů a snaží se uživatele služeb stimulovat a podněcovat k aktivní účasti na dění v klubu. Nicméně pasivita není důvodem k ukončení poskytování služeb.

Individuální přístup

Individuální přístup je založen na profesionálním vztahu mezi pracovníkem a mladým člověkem, při němž je respektována individualita každého jedince. Mladý člověk je podporován ve svém úsilí o pozitivní změnu. Pracovník vnímá potřeby jedince a podporuje autonomii a samostatné rozhodování mladého člověka.

Salesiánský přístup

Salesiánský přístup je založen na třech pilířích (principech), jimiž jsou rozum, laskavost a víra:

 • Rozumem se míní řešení situací s nadhledem, jasností a pevností.
 • Laskavostí se rozumí vstřícné přijímání mladého člověka bez předsudků, snaha o výchovu v rodinném duchu na základě osobního vztahu mezi pracovníkem a mladým člověkem.
 • Víra vyjadřuje přesvědčení pracovníků, že v každém mladém člověku je kus dobra, zároveň vnímají jeho duchovní rozměr.

Kontakt

Telefon klub Sladkovského: 373 729 666