Drobečková navigace

Hlavní strana > O nás > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

1. Charakteristika zařízení

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň (dále jen Středisko) je školskou právnickou osobou zařazenou do rejstříku škol a školských zařízení. Dále je organizace registrována jako poskytovatel sociálních služeb a v rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí doprovází pěstounské rodiny. Zřizovatelem je Salesiánská provincie Praha, evidovaná právnická osoba; podobných středisek mládeže je v České republice zhruba deset. Středisko sídlí v budově, která je ve vlastnictví zřizovatele.

Činnost Střediska vychází z pedagogiky a sociální práce, kterou rozvinul zakladatel salesiánů, italský kněz Jan Bosco (1815 až 1888). Ten se inspiroval životním stylem sv. Františka Saleského, jenž žil v šestnáctém století. Odtud pochází název salesiáni, salesiánský. Tento systém se opírá o rozum, křesťanské hodnoty a laskavost; nepoužívá donucovacích prostředků, dovolává se přirozených schopností, srdce a touhy po dobru, kterou má každý člověk hluboko v sobě. Tato výchovná metoda se v salesiánském prostředí nazývá preventivní systém.

Posláním Střediska je přispívat k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, především těch, kteří jsou z výchovných, sociálních a finančních důvodů znevýhodněni. Přitom uplatňuje v mimoškolních pedagogických, sociálních a terapeutických přístupech výchovný systém Jana Boska (tedy preventivní systém).

 

Mezi základní principy salesiánské výchovy patří:

 • Rodinnost – prostředí bezpečí, osobní vztahy, pocit přijetí, přívětivá atmosféra.
 • Asistence – aktivní přítomnost vychovatele, podpora individuality a úcta k osobě mladého, partnerské a pozorné jednání s mládeží.
 • Věrohodnost – vychovatel nevychovává pouze tím, co říká, ale především tím, jaký sám je, jak prožívá své vlastní životní přesvědčení.
 • Optimismus – příjemná atmosféra, radostné sdílení.
 • Spirituální rozměr – čas pro rozjímání, meditaci, modlitbu.
 • Dobrá spolupráce – mezi salesiány, zaměstnanci a každým, kdo přispívá k naplnění preventivního systému.

 

2. Formy vzdělávání

Formy vzdělávání vychází z §2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zájmové vzdělávání Středisko uskutečňuje:

 • pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování (zájmové kroužky, doučování, pravidelné aktivity v otevřeném klubu)
 • příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování (jednodenní akce)
 • táborovou činností a další obdobnou činností (akce s přespáním, pobytové akce, tábory)
 • osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, a činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví (otevřený klub)
 • využitím otevřené nabídky spontánních činností (otevřený klub)

 

Definice jednotlivých forem:

 • Zájmové kroužky – samostatný střediskový program; nabídka kroužků zájmového vzdělávání; personálně pokryto koordinátorem zájmové činnosti, pedagogem volného času v zájmových kroužcích, externisty na pozicích vedoucích zájmových kroužků
 • Doučování – samostatný střediskový projekt; nabídka bezplatného individuálního i skupinového doučování; personálně pokryto koordinátorem doučování a externisty na pozici doučujících
 • Otevřený klub – volnočasový klub Balón, samostatný střediskový program; nabídka spontánních aktivit; personálně pokryto vedoucím klubu, pedagogy volného času a externisty na pozicích pracovníků klubu
 • Pravidelné aktivity v otevřeném klubu – nabídka pravidelných aktivit nad rámec spontánních činností klubu Balón; strukturovaná nabídka programu klubu včetně celoroční motivační soutěže.
 • Jednodenní akce – akce pořádané v rámci zájmových kroužků, otevřeného klubu či na úrovni celého střediska; akce určené dětem, mladým i jejich rodinám; personálně pokryto dle potřeb a charakteru akce.
 • Akce s přespáním, pobytové akce – akce pořádané v rámci zájmových kroužků, otevřeného klubu či na úrovni celého střediska; akce určené dětem; personálně pokryto dle potřeb a charakteru akce.
 • Tábory – probíhají o letních prázdninách; personálně pokryto dle velikosti tábora pedagogy volného času, externisty na pozicích vedoucích a technickými pracovníky

 

3. Cíle a obsah vzdělávání

Cílem široké škály aktivit Střediska je společně přispívat k celostnímu rozvoji mladého člověka. V každém programu a v každé činnosti se pracovníci v přímé práci snaží přispívat k celostnímu rozvoji dětí a mladých – tedy k rozvoji tělesné, sociální, duševní a duchovní stránky (v salesiánské pedagogice ztotožňované s kritérii preventivního systému hřištěm, domovem, školou a farností). Cílem je práce především s dětmi a mladými, kteří jsou z různých důvodů znevýhodněni.

Při stanovování obsahu vzdělávání přihlíží Středisko ke svému poslání a principům výchovného salesiánského stylu, preventivního systému. Konkrétní obsahy vzdělávání se poté liší podle programu Střediska, v rámci kterého probíhají – tedy zájmových kroužků, doučování a otevřeného klubu Balón.

Zájmové útvary kroužků a útvary doučování mají ve svých denících zpracován celoroční plán činnosti, který vypracovává vedoucí zájmové činnosti společně s pracovníky zájmových kroužků, resp. koordinátorem doučování podle cílů a obsahu stanoveném tímto školním vzdělávacím řádem.

 

3.1      PRAVIDELNÁ ČINNOST

3.1.1       Zájmové kroužky

 

Obsah činnosti zájmového vzdělávání:

 • Pohybové (sportovní hry, taneční a další pohybové, sportovní lezení)
 • Hudební (hra na hudební nástroj, hudebně vzdělávací kroužek pro rodiče s dětmi)
 • Výtvarné a kreativní (výtvarná výchova, keramika, kreativní kroužky pro rodiče s dětmi, mediálně dramatický kroužek)
 • Jazykové (výuka jazyků)
 • Předškolní vzdělávání a Klub maminek
 • Jiné (přírodní vědy, kroužky Základů křesťanství, čtenářský kroužek)

 

 1. Pohybová

Obecné cíle

 • budovat a rozvíjet pozitivní vztah k pohybu jako součást zdravého životního stylu
 • učit pohybovým, zdravotním i hygienickým návykům,
 • systematicky rozvíjet pohybové schopnosti, a to zejména obratnost, rychlost, koordinaci
 • rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play
 • vzbudit v účastníkovi zájem zlepšovat se
 • podporovat dobré vztahy ve skupině
 • snažit se o zapojení se nad rámec pravidelné činnosti - např. účastí na turnajích, soutěžích, aj.

 

Specifické cíle

 1. kroužky sportovních her
  • rozvíjet schopnost týmové hry a spolupráce ve skupině
  • naučit základní herní techniky dané sportovní hry
  • naučit v daném sportu základní terminologii, pravidla, orientaci ve hře
  • zdokonalovat pomocí průpravných cvičení jednotlivé technické prvky

 

 1. taneční a další pohybové kroužky
  • naučit se uvědomovat si svoji práci s tělem v čase a prostoru
  • spolupracovat s ostatními ve skupině
  • zdokonalovat pohyb jednotlivce v souladu s rozvojem koordinačně estetických schopností
  • rozvíjet hudební cítění a smysl pro rytmus
  • zdokonalovat pomocí průpravných cvičení jednotlivé technické prvky daného tance, sestavy
  • podporovat schopnost prezentovat se před ostatními - zajistit nabídky vystupování na akcích střediska i pro veřejnost

 

 1. kroužky lezení
 • připravit samostatného lezce, který:
  • zná horolezeckou metodiku a umí ji prakticky použít
  • ovládá lezeckou terminologii
  • zná a rozvíjí lezecké techniky
  • zná a dodržuje pravidla bezpečného lezení
  • dokáže komunikovat a spolupracovat ve skupině
  • rozvíjí všeobecnou pohybovou obratnost

 

Podrobný rozsah cílů je určen v ročním vzdělávacím plánu kroužků Lezení a je podrobně vyspecifikován dle věkových kategorií a míry pokročilosti (přípravka, pokročilí)

 

 1. Hudební

Obecné cíle

 • budovat pozitivní vztah k hudbě
 • rozvíjet cit pro hudbu, rytmus a dynamiku
 • rozvíjet hudební schopnosti a dovednosti s respektem k individuálnímu psychomotorickému vývoji účastníka
 • vzdělávat v hudební teorii s důrazem na praktickou aplikaci v hudbě
 • rozvíjet schopnost koncentrace na danou činnost
 • snažit se o zapojení se nad rámec pravidelné činnosti - např. účastí na vystoupeních střediska nebo na veřejnosti

Specifické cíle

 1. hra na hudební nástroj
 • rozvíjet techniku hry na hudební nástroj
 • dbát na základní návyky a dovednosti - správné držení těla i nástroje, uvolnění těla, koordinace rukou, orientaci na nástroji
 • rozvíjet znalost hudební teorie úměrnou potřebám výuky na hudební nástroj
 • naučit terminologii základních prvků daného nástroje
 • umožnit získání zkušeností a rozvíjet schopnosti ve hře s doprovodem jiného nástroje, skupinové hře
 • podporovat vystupování před ostatními a na veřejnosti

 

 1. hudebně vzdělávací kroužek rodičů s dětmi
  • posilovat vztah rodiče s dítětem - nabídka společného prožitku
  • podchytit a rozvíjet hudební schopnosti dětí
  • rozvíjet i pohybové a taneční dovednosti
  • rozvíjet techniku hry na hudební nástroje
  • učit respektu k ostatním ve skupině

 

 1. Výtvarná a kreativní

Obecné cíle

 • rozvíjet manuální zručnost a jemnou motoriku
 • rozvíjet a formovat tvůrčí část osobnosti, tvořivost a fantazii
 • vést ke schopnosti ohodnotit a ocenit vlastní práci i práci druhých
 • podporovat dobré vztahy ve skupině

 

Specifické cíle

 1. výtvarná výchova
  • vést k postupnému seznamování se s výtvarnými technikami a postupy a učit jejich rozpoznávání
  • učit rozeznávat různé druhy materiálů a jejich vlastnosti
  • rozvíjet cit pro materiál

 

 1. keramika
 • vést k postupnému osvojování technik a řemeslných znalostí a dovedností
 • učit rozeznávat různé druhy materiálů a jejich vlastnosti
 • rozvíjet cit pro materiál
 • vést k samostatnosti
 • pokročilí:
  • prohlubování různých postupů výroby
  • další rozvoj fantazie a představivosti
 1. kreativní kroužky pro rodiče s dětmi
 • posilovat vztah rodiče s dítětem - nabídka společného prožitku
 • vést k postupnému osvojování technik

 

 1. kroužek pečení
 • budovat a rozvíjet pozitivní vztah k pečení a k práci v kuchyni
 • umět systematicky a samostatně pracovat
 • zvládnout postupovat dle receptu
 • vést k postupnému seznamování se s pečícími technikami a postupy
 • podporovat schopnost prezentovat své výrobky před ostatními

 

 1. dramatický kroužek
 • vést ke spolupráci na společném díle
 • rozvíjet verbální i neverbální komunikaci a vyjadřovací schopnosti
 • respektovat názory a nápady ostatních
 • snažit se o zapojení se nad rámec pravidelné činnosti - např. účastí na vystoupeních střediska nebo na veřejnosti

 

 1. Jazykové vzdělávání

Obecné cíle

 • budovat pozitivní vztah k danému jazyku
 • rozvíjet komunikační schopnosti - rozšířit slovní zásobu, osvojit si základní gramatické jevy, výslovnost
 • podporovat dobré vztahy ve skupině a vést ke spolupráci

 

Specifické cíle

 1. výuka jazyků
 • dle úrovně pokročilosti účastníků se učit praktické konverzaci v daném jazyce
 • dokázat porozumět jednoduchému psanému textu
 • vést k poznávání, chápání a respektování zvyků a odlišného způsobu života v dané zemi

 

 1. Předškolní vzdělávání a klub maminek s dětmi

Cíle

 1. Tvořivě pohybově vzdělávací
  • podporovat a rozvíjet dovednosti předškolního dítěte, zejména se zaměřit na rozvíjení řečových činností, komunikace, grafomotoriky, smyslového vnímání i pohybových dovedností
  • prohlubovat sociální dovednosti a spolupráci s ostatními ve skupině
  • rozvíjet manuální zručnost a jemnou motoriku

 

 1. Klub maminek s dětmi
  • posilovat vzájemné vztahy mezi rodiči a dětmi - nabídka společného prožitku
  • utvářet prostor pro společné sdílení zkušeností a navazování vztahů
  • rozvíjet dovednosti dětí i rodičů
  • učit spolupráci ve skupině a respektu k ostatním
  • zajistit prostředí bohaté na podněty - rozvíjet hudební cit, jemnou motoriku a manuální zručnost u dětí
  • vést děti k samostatnosti

 

 1. Jiné

Obecné cíle

 • učit spolupráci ve skupině a respektu k ostatním
 • podporovat dobré vztahy ve skupině

 

Specifické cíle

 1. Přírodovědné vzdělávání (rybářský kr.)
  • vést účastníky k samostatnosti
  • rozvíjet znalosti a vědomosti, osvojit si terminologii
  • rozvíjet motoriku – práce s nástroji
  • získat osvědčení (rybářský lístek)
  • získat zkušenosti v lovení ryb - umět ulovit rybu

 

 1. Základy křesťanství
 • seznámit se s křesťanským způsobem života
 • vytvořit prostředí k vzájemnému setkávání
 • pomáhat rozvíjet pozitivní postoj k sobě samému a ke svému životu
 • vzdělávat ve víře

 

 1. Přírodovědný kroužek
 • budovat pozitivní vztah k přírodě
 • respektovat názory a nápady ostatních
 • vzbudit v účastníkovi zájem o dané téma
 • snažit se o zapojení se nad rámec pravidelné činnosti - např. účastí na akcích, v soutěžích, na přednáškách…

 

 

 

3.1.2       Pravidelné aktivity v otevřeném klubu

 • Sportovní aktivity:
  • účastník zájmového vzdělávání poznává pravidla jednotlivých sportů
  • při hře cítí sportovní fair play
  • přebírá zodpovědnost za své chování
  • při různých konfliktních situacích se učí hledat jejich správné řešení
 • Výtvarné aktivity:
  • účastník zájmového vzdělávání poznává základní výtvarné techniky
  • používá bezpečně a účinně materiály a nástroje
  • učí se rozvíjet smysl pro tvořivost a fantazii
  • nacvičuje dovednosti vedoucí k psychické pohodě
 • Stolní hry:
  • účastník zájmového vzdělávání zná pravidla a dodržuje je
  • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vzájemných vztahů k ostatním lidem
  • zvyká si na samostatné myšlení a logické uvažování
 • Hudební a dramatické aktivity:
  • účastník zájmového vzdělávání se učí základy hry na hudební nástroje
  • rozvíjí svůj smysl pro kulturu, fantazii a tvořivost
  • učí se vyjadřovat své pocity, komunikovat
 • Vaření:
  • účastník zájmového vzdělávání rozvíjí své praktické dovednosti
  • učí se pracovním návykům díky systematické činnosti a používá bezpečně nástroje a vybavení kuchyně
  • dokáže se lépe začlenit do kolektivu díky rodinné atmosféře
  • osvojuje si hygienické návyky a principy zdravého stravování

 

 • Doučování:
 • účastník chápe základy dobré přípravy do školy
 • rozvijí samostatnost a zodpovědnost
 • zmírní se jeho obavy požádat o pomoc či přiznat svou neznalost

 

3.1.3       Doučování

 • Účastník zájmového vzdělávání je motivován k získání kladného přístupu ke vzdělávání
 • Chápe základy dobré přípravy do školy
 • Rozvíjí samostatnost a zodpovědnost
 • Využívá a rozvíjí své komunikační schopnosti a sociální dovednosti
 • Vytváří si pozitivní představu o sobě samém (podpora sebedůvěry, překonávání vlastních hranic)

 

 

3.2      PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST

V dokumentu jsou uvedeny pro příležitostné činnosti obecné cíle. Konkrétní cíle se nastavují podle specifické povahy a tématu akce při jejím plánování, případně dle programu Střediska, který akci připravuje a vede.

 

3.2.1       Jednodenní akce

 • Účastník zájmového vzdělávání smysluplně a organizovaně využívá svůj volný čas
 • Prohlubuje vztahy s vrstevníky a učí se komunikovat s dospělými

 

3.3      TÁBOROVÁ A JINÁ OBDOBNÁ ČINNOST

V dokumentu jsou uvedeny pro táborovou a jinou obdobnou činnost obecné cíle. Konkrétní cíle se nastavují podle specifické povahy a tématu akce při jejím plánování, případně dle programu Střediska, který akci připravuje a vede.

 

3.3.1       Akce s přespáním a pobytové akce

 • Účastník zájmového vzdělávání smysluplně a organizovaně využívá svůj volný čas
 • Prohlubuje vztahy s vrstevníky a učí se komunikovat s dospělými
 • Získává nové dovedností a znalosti prostřednictvím strukturované aktivity
 • Nebojí se svobodně projevit svůj názor a své nápady
 • Rozvíjí své zájmy neformálním způsobem
 • Chápe význam společné reflexe proběhlých aktivit
 • Chápe podstatu skupinové pospolitosti
 • Začleňuje se do skupiny, navazuje a upevňuje přátelské vztahy, respektuje ostatní ve skupině
 • Uvědomuje si důležitost lásky, trvalých vztahů, rodiny

3.3.2       Táborová činnost

 • Prohlubuje vztahy s vrstevníky a učí se komunikovat s dospělými
 • Získává nové dovedností a znalosti prostřednictvím strukturované aktivity
 • Nebojí se svobodně projevit svůj názor a své nápady
 • Učí se ve skupině formulovat své myšlenky, přání a pocity
 • Rozvíjí své zájmy neformálním způsobem
 • Chápe význam společné reflexe proběhlých aktivit
 • Chápe podstatu skupinové pospolitosti
 • Začleňuje se do skupiny, navazuje a upevňuje přátelské vztahy, respektuje ostatní ve skupině
 • Uvědomuje si důležitost lásky, trvalých vztahů, rodiny

 

3.4      SPONTÁNNÍ ČINNOST

3.4.1       Otevřený klub

Obecné cíle

 • Naučit účastníky zájmového vzdělávání aktivně a smysluplně využívat svůj volný čas
 • Poskytovat doprovázení účastníkům při řešení problémů a v obtížných situacích
 • Utvářet a posilovat vzájemné vztahy v cílové skupině
 • Předcházet sociálně patologickým jevům v cílové skupině
 • Přispívat k prevenci kriminality
 • Vychovávat k toleranci a respektu
 • Učit k samostatnosti a zodpovědnost
 • Motivovat účastníka k vytváření si vlastních cílů založených na morálních hodnotách

 

Specifické cíle

 • Účastník prohlubuje vztahy s vrstevníky a učí se komunikovat s dospělými
 • Vyjadřuje svůj názor beze strachu z kritiky
 • Utváří a posiluje vzájemné vztahy ve skupině
 • Chápe hodnotu tolerance a respektu
 • Rozvíjí samostatnost a zodpovědnost
 • Formuluje problémy své i ve vztazích ve skupině a učí se je reflektovat
 • Vytváří si cíle a snaží se je zařadit do svého života
 • Pojmenovává a reflektuje emoce a jejich vyjadřování
 • Navazuje kontakty a vztahy mimo internetové prostředí
 • Umí vytvářet zdravý a střízlivý pohled na sebe sama
 • Přijímá zpětnou vazbu na vlastní chování a přebírá odpovědnost za vlastní chování
 • Schopnost zvládat agresivitu a další problematické chování ztěžující řešení problému

 

 

4 OSTATNÍ PODMÍNKY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

4.1      ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

Pravidelná a spontánní činnost Střediska v rámci zájmového vzdělávání probíhá v rozvrhu harmonogramu školního roku, tedy od září kalendářního roku do června následujícího kalendářního roku.  Příležitostná činnost probíhá obdobně ve stejném období a navíc také během období letních prázdnin, kdy probíhá formou letních táborů pobytových i příměstských. Zájmové vzdělávání na Středisku probíhá tedy od 1. 9. kalendářního roku do 31. 8. následujícího kalendářního roku.

 

Pravidelná činnost

 • Zájmové kroužky – jednotlivý kroužek 0,5 až 3 hodiny týdně
 • Doučování – jednotlivé doučování 1 až 2 hod. týdně
 • Pravidelné aktivity v otevřeném klubu – jednotlivé aktivity 1 až 2 hod. týdně

 

Příležitostná činnost

 • Nepravidelně – dle plánu činnosti na školní rok

 

Táborové a obdobná činnost

 • Nepravidelně – dle plánu činnosti na školní rok a plánu táborů na letní prázdniny

 

Spontánní činnost

 • Otevřený klub – pondělí, středa, čtvrtek od 14:30 do 17:30

 

3.2      PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ

Činnost Střediska je určena pro děti, žáky, studenty a ostatní, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.

O přijetí účastníka do zájmového vzdělávání rozhoduje ředitel nebo jím delegovaní pracovníci (koordinátor zájmové činnosti, koordinátor doučování, pedagog volného času v zájmových kroužcích, vedoucí otevřeného klubu Balón) na základě splnění podmínek přijímání účastníků. Do zájmového vzdělávání se účastník může přihlásit na celý školní rok nebo může do vzdělávání vstoupit i v průběhu školního roku.

Účastník zájmového vzdělávání je do jednotlivých oblastí zájmového vzdělávání přijímán s ohledem na jeho zájem, schopnosti, dovednosti a se souhlasem zákonného zástupce, pokud nedovršil 18 let věku.

V pravidelných aktivitách je vyžadována písemná přihláška podle standardu Střediska.

 

Uchazeči o zájmové vzdělávání jsou přijímáni do forem zájmového vzdělávání na základě dalších kritérií:

 • kapacita – je různě definována pro jednotlivé formy činnosti:
  • zájmové kroužky – dle povahy činnosti a kapacity prostoru
  • doučování – převážně individuální setkávání
  • otevřený klub – dle stanovené kapacity na jednoho pedagogického pracovníka a kapacity prostoru
  • pravidelné aktivity v otevřeném klubu – dle povahy činnosti aktivity
  • jednodenní akce – podle povahy akce a kapacity prostoru
  • akce s přespáním a pobytové akce – dle stanovené kapacity na jednoho pedagogického pracovníka a kapacity prostoru
  • tábory – dle stanovené kapacity na jednoho pedagogického pracovníka a kapacity prostoru
 • věk – je různě definován pro jednotlivé formy činnosti dle jejich zacílení
 • uhrazení úplaty – podmínkou pro přijetí do některých forem činností, kde se zájmové vzdělávání poskytuje za úplatu, je uhrazení úplaty; výše úplaty je ředitelem stanovena tak, aby byla výše této úplaty v souladu s hlavním posláním střediska, tedy snížena tak, aby mohli zájmovou činnost využít i děti a mladí z rodin finančně slabších; úplata je stanovena vnitřní směrnicí; konkrétní nutnosti uhrazení úplaty jsou uvedeny v následující podkapitole
 • úroveň – je definována především u sportovních kroužků, především lezeckých

 

4.2.1       Konkrétní podmínky přijetí dle programu Střediska

Zájmové kroužky

 • Písemná přihláška (u nezletilých podepsaná zákonným zástupcem)
 • Zaplacení stanovené úplaty

Doučování

 • Písemná přihláška (u nezletilých podepsaná zákonným zástupcem), zdarma

Otevřený klub Balón

 • Vstup a využívání základní nabídky v rámci otevírací doby klubu (spontánní aktivity)
  • Bez písemné přihlášky, zdarma
 • Pravidelné aktivity
  • Písemná přihláška podepsaná zákonným zástupcem, zdarma

Akce střediska

 • Jednodenní akce
  • Podle charakteru: písemná přihláška (u nezletilých podepsaná zákonným zástupcem); podpis na soupisce účastníků
  • Pokud je určeno, zaplacení stanovené úplaty
 • Akce s přespáním a pobytové akce
  • Písemná přihláška (u nezletilých podepsaná zákonným zástupcem)
  • Zaplacení stanovené úplaty
 • Tábory
  • Písemná přihláška (u nezletilých podepsaná zákonným zástupcem)
  • Potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení zdravotního stavu
  • Zaplacení stanovené úplaty

 

4.2.2       Ukončení pedagogických činností

 

Řádné ukončení docházky probíhá v souladu s časovým plánem vzdělávání, respektive v poslední den stanoveného termínu akce či tábora. Zájmové kroužky končí ve druhém týdnu měsíce června.

V případě předčasného ukončení docházky ze strany účastníka nevzniká nárok na vrácení účastnického poplatku. Při předčasném ukončení docházky z důvodu vyloučení (viz. Vnitřní řád Střediska) nevzniká taktéž nárok na vrácení účastnického poplatku.

Doklad o ukončení vzdělávání Středisko oficiálně nevydává.

 

4.3      PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POŽADAVKY

Středisko na základě svého poslání zaměřuje svoji činnost na děti, mládež a rodiny, které jsou především z výchovných, sociálních a finančních důvodů znevýhodněni. V tomto smyslu ředitel poskytuje standardně i nestandardně slevy z poplatku. Primárním zaměřením Střediska není vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění, v rámci možností dané aktivity a kapacit se však snaží vytvářet podmínky pro jejich začlenění. Budova Střediska má bezbariérový přístup.

Nadané děti a mládež jsou podporováni účastí na různých soutěžích, přehlídkách apod. V rámci salesiánských středisek v ČR je pořádáno mnoho turnajů a soutěží.

 

4.4      MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

Činnost Střediska se uskutečňuje v odpovídajících podmínkách v souladu s obecně platnými předpisy a normami, vzdělávacími potřebami návštěvníků a potřebami pro činnost pedagogů.  Při vytváření takovýchto podmínek Středisko zvažuje:

 • potřeby návštěvníků a pedagogů
 • kvalitu, funkčnost a estetičnost prostředí
 • optimalizaci sociálních vztahů
 • efektivitu zájmového vzdělávání
 • spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího a výchovného procesu

Středisko provozuje pravidelnou činnost zpravidla v místě, kde sídlí. Vybavení pro činnost se průběžně rozšiřuje a obnovuje dle nabízených činností. V současné době má Středisko k dispozici tyto prostory:

 

 • Klubovny
 • Malé klubovny (305, 306)
 • Výtvarná klubovna (K2)
 • Keramická klubovna
 • Modelářská klubovna
 • Malý sál
 • Klubovna K1
 • PC učebna (101) a učebna pro doučování (101 L)
 • Klubovna s kuchyňkou (103)
 • Multifunkční místnost
 • Tělocvična s lezeckou stěnou
 • Hala s přilehlými prostory – místo konání klubů
 • Podesta – místo konání klubů a sportovních kroužků
 • Hřiště s umělým povrchem

 

4.5      PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

Činnost Střediska zajišťují primárně interní zaměstnanci. Významsnou měrou se na jeho činnosti podílí také externí zaměstnanci, tedy pracovníci na dohodu o provedení práce a dobrovolníci. Do činnosti jsou také zapojeni salesiáni, kteří pracují na pozicích interních zaměstnanců nebo dobrovolníků. Do činnosti Střediska se také pod odborným dohledem zapojují také studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol v rámci své praxe.

U všech interních pracovníků se kromě odborné způsobilosti požaduje respektování křesťanských hodnot a porozumění poslání Střediska, u pedagogických pracovníků také znalost a aplikace salesiánské pedagogiky.  Interní pracovníci se dále vzdělávají v oboru své činnosti.

Externí pracovníci jsou mimo doprovázení vedoucího sekce, ve které fungují, ve stálém kontaktu s koordinátorem externistů, který dohlíží na plnění pracovně-právních záležitostí, dalšího vzdělávání, formálního i neformálního setkávání.

 

4.6      EKONOMICKÉ PODMÍNKY

Středisko hospodaří ve své činnosti bez příspěvků ze strany svého zřizovatele. Finanční prostředky k pokrytí nákladů spojených s jeho činností a provozem získává zejména z dotací MŠMT, Krajského úřadu, městských obvodů, komisí městských obvodů, z úplaty za zájmové vzdělávání, z grantů nadací a nadačních fondů a z darů fyzických a právnických osob.


4.7      PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ

Středisko se v oblasti BOZP řídí ustanovením zákoníku práce a dalších legislativních požadavků, podle kterých jsou nastaveny vnitřní směrnice. V hale budovy a na webových stránkách Střediska je zveřejněn Vnitřní řád. Dále jsou vyvěšeny ve všech veřejných prostorách řády jednotlivých místností.

Interní i externí pracovníci procházejí pravidelnými školeními v oblasti BOZP.

Povinností vedoucích jednotlivých programů a akcí je zajistit bezpečnost při všech aktivitách – proškolením dobrovolníků i účastníků a vytvořením vhodných podmínek pro veškeré aktivity.

Ze samotného poslání Střediska vychází, že základním cílem je vytvářet bezpečné prostředí pro účastníky zájmového vzdělávání. Velký důraz je kladen na prevenci před negativními jevy i celkovou atmosféru v zařízení – přátelské vztahy mezi pracovníky, klienty i jejich rodiči.