Drobečková navigace

Hlavní strana > Podpořte nás > Finanční dar > Zpracování osobních údajů dárců

Souhlas dárce či sponzora se zpracováním osobních údajů

Identifikovaný subjekt údajů, a to zejména: jménem, příjmením, bydlištěm, tel. číslem a e-mailovou adresou či označením, sídlem, IČ, tel. číslem a e-mailovou adresou (dále také jen „Subjekt údajů“) tímto uděluje školské právnické osobě nazvané: Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň, se sídlem: 312 00 Plzeň - Lobzy, Revoluční 151/98, IČ: 00519740, zastoupené: Mgr. Martinem Bohatou, ředitelem (dále jen jako „Správce“), jakožto Správci dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Nařízení GDPR“) souhlas s pořízením a uchováváním výše uvedených identifikačních a kontaktních údajů a údajů uvedených v e-mailu (dále jen jako „Osobní údaje“), a to za podmínek uvedených v tomto souhlasu.

Subjekt údajů prohlašuje, že tento souhlas uděluje na základě své pravé a svobodné vůle, při plném vědomí, a to bez jakéhokoliv nátlaku či tísně. Současně prohlašuje, že udělení souhlasu nebylo na nic vázáno, tzn. ani na poskytnutí jakékoli služby či výhody od Správce.

Správce je oprávněn na základě tohoto souhlasu, který je dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem: zasílání poděkování dárcům či sponzorům, zasílání přání k svátkům a výročím, zasílání žádostí o příspěvek na činnost Správce (dar či sponzorský dar), rozesílání informací o využívání finančních prostředků a rozesílání obecných informací o fungování a činnosti Správce.

Správce je oprávněn bezúplatně zpracovávat Osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení shora vymezených účelů, nejdéle však po dobu 3 let od poskytnutí daru/sponzorského daru nebo do odvolání tohoto souhlasu Subjektem údajů.

Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn provádět manuální i automatizované zpracování Osobních údajů. Správce se zavazuje k tomu, že Subjekt údajů nebude předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něho mělo právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkalo a dále, že nebude předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Tyto osobní údaje nebudou předávány žádnému příjemci.

 

Subjekt údajů byl řádně informován o svých právech, tj. o tom, že:

  • poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné a není na nic vázáno a jeho odvolání nebude nikterak sankciováno či nebude jinak znevýhodněn;
  • je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat, přičemž odvoláním nebude dotčena zákonnost zpracování ze souhlasu daného před odvoláním souhlasu (k odvolání postačí odeslání e-mailu na adresu koordinátora péče o dárce ve tvaru ODEBÍRÁM SOUHLAS DÁRCE ČI SPONZORA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ;
  • má právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům;
  • má právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;
  • má právo požadovat opravu, výmaz či omezení zpracování Osobních údajů;
  • nevyhoví-li Správce žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu, má právo obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mail: svozilovaivanaic@seznam.cz a na tel.: 776 03 09 43 a není-li žádost vyřešena ke spokojenosti Subjektu údajů, pak může podat stížnost proti postupu Správce, na příslušný dozorový úřad, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz uoou.cz).

Odesláním e-mailu ve tvaru „UDĚLUJI SOUHLAS“ či jinou formulací vyjadřující stejný záměr se má za to, že Subjekt údajů dal prokazatelně souhlas s výše uvedeným.