Drobečková navigace

Hlavní strana > O nás > Statut

Statut

Statut školské právnické osoby

SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PLZEŇ

č. j. 109/2014

 

I.
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň

Sídlo: Revoluční 151/98, 312 00 Plzeň

Identifikační číslo: 00519740

Školská právnická osoba Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň (dále jen "středisko") navazuje na činnost Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže, Plzeň, Revoluční 98, které bylo zřízeno Salesiánskou provincií Praha jako církevní organizace zřizovací listinou vydanou dne 1. 9. 1995 ve znění pozdějších dokumentů, podle § 57b zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a podle §19 zákona č. 395/1991 Sb., o školských zařízeních a vyhlášky č. 432/1992 Sb., o střediscích pro volný čas dětí a mládeže.

Ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, dále jen "školský zákon") došlo ke změně právní formy právnické osoby. Středisko jako školská právnická osoba bylo zřízeno dne 25. 2. 2006 podle § 124 odst. 2 písm. b) školského zákona a dne 10. srpna 2006 registrováno v Rejstříku školských právnických osob. Středisko je veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. (občasnký zákoník).

 

II.
Zřizovatel

Zřizovatelem střediska je Salesiánská provincie Praha, se sídlem Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8, IČ 00406929. Salesiánská provincie Praha je církevní organizace, která sdružuje a reprezentuje členy řeholní společnosti Salesiánů dona Boska na území České republiky a je ode dne 1. 1. 1994 zaevidována v Rejstříku právnických osob MK ČR pod č. 8/2-29/1994. Jejím statutár­ním orgánem je provinciál, vikář a ekonom. Jednají samostatně bez omezení.

 

III.
Druh a typ činnosti školského zařízení

Středisko vykonává druh činnosti školského zařízení: školská vzdělávaní pro zájmové vzdělávání, typ: středisko volného času - dům dětí a mládeže.

 

IV.
Činnost střediska

Středisko nabízí primárně programy, které přispívají k celostnímu rozvoji dětí a mládeže. Zvlášť realizuje preventivní a výchovné programy pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením. V evolnočasových aktivitách i při poskytování sociální služby se řídí principy preventivního výchovného systému Dona Boska. Středisko vytváří předpoklady k tomu, aby na plnění poslání přiměřeným způsobem participovali také mladí, jejich rodiče a další osoby.

 

1. Pedagogická a sociální činnost:

Hlavní činností střediska je v souladu se školským zákonem poskytování zájmového vzdělávání. Rozsah a konkrétní podmínky jsou stanoveny ve školním vzdělávacím programu, který na základě § 5 odst. 2 školského zákona vydává ředitel a v souladu s § 132 odst. 1 školského zákona schvaluje rada.

Účastníky zájmového vzdělávání jsou na základě § 1 vyhlášky č. 74/2004 Sb. o zájmovém vzdělávání děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.

Formy zájmového vzdělávání lze na základě § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. uskutečňovat zejména těmito formami:

a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností (tj. včetně jednorázových akcí),

b) pravidelná výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,

c) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde středisko vykonává svoji pravidelnou činnost,

d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovu k dobrovolnictví,

e) individuální prácí, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, nebo

f) využitím otevřené nabídky spontánních činností.

Vzhledem k tomu, že uvedený výčet činností je demonstrativní, je středisko oprávněno na základě školního vzdělávacího programu poskytovat i jiné formy aktivit, než jsou uvedeny ve vyhlášce.

Roční plán činnosti ředitel připravuje v souladu s výchovně pastoračním projektem komunity, je-li vytvořen.

Vzhledem k zaměření činnosti i na děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením je středisko

a) pověřenou osobou poskytující sicuálně právní ochranu dětí ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v platném znění,

b) registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.

Poskytování sociálních služeb je upřesněno v ročním plánu činnosti, který středisko vypracovává na období školního roku, a v dalších dokumentech.

 

2. Doplňková činnost

Doplňkovou činnost je středisko oprávněné vykonávat po schválení radou. Předmět doplňkové činnosti se zapisuje do Rejstříku školských právnických osob.

 

V.
Orgány školské právnické osoby

1. Ředitel

Ředitel je statutárním orgánem školské právnické osoby jmenovaný zřizovatelem - Salesiánskou provincií Praha na návrh rady. Je oprávněn jednat ve všech záležitostech školské právnické osoby a má povinnosti z těchto vztahů vyplývající.

Ředitel se samostatně podepisuje jménem školské právnické osoby ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci statutárního orgánu školské právnické osoby. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu školské právnické osoby připojí svůj vlastnoruční podpis.

Ředitel dále plní povinnosti dle příslušných ustanovení školského zákona v platném znění.

Za změnu rozpočtu se považuje odchylka vyšší než je 10% u neinvestičních prostředků a 20% u investičních prostředků oproti schválenému rozpočtu. Obdobně se výše odchylky použije pro porovnání střednědobého výhledu financování a rozpočtu na daný rok.

Ředitel je povinen vyžádat si předchozí stanovisko zřizovatele v následujících věcech:

a) koupě a prodej nemovitosti nebo přijetí nemovitosti jako daru;

b) sjednání dlouhodobých nájemních smluv (na dobu delší než 2 roky)

c) sjednání půjček (financí nebo věcí v hodnotě nad 100.000,- Kč)

d) zahájení stavebního řízení

e) převzetí morální nebo hmotné zodpovědnosti za činnost, která je mimo rámec činnosti Střediska formulované v tomto statutu.

Přijetí nového interního zaměstnance (na základě pracovní smlouvy) ředitel projedná s radou Místní komunity Salesiánů Dona Boska.

Ředitel informuje zástupce zřizovatele o přijetí interních pedagogických a sociálních pracovníků, stejně tak o ukončení jejich pracovního poměru.

Ředitel předloží ke schválení rozpočet a účetní závěrku také radě místní komunity.

 

2. Rada

a) Rada plní povinnosti uvedené v § 132 školského zákona.

b) Rada také schavaluje:

- výroční zprávu, která bude zahrnovat činnost uplynulého kalendářního nebo školního roku a hospodaření uplynulého kalendářního roku,

- roční plán činnosti


VI.
Personál Střediska

Personál střediska tvoří intetní a externí pedagogičtí, sociální, administrativní a techničtí pracovníci spolu s dobrovolníky.

Jako pedagogický pracovník může být zaměstnán ten, kdo má pedagogickou způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění a jako sociální pracovník ten, kdo má odbornou způsobilost podle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění. Pedagogický a sociální pracovník je občansky bezúhonný, morálně vyspělý a má v úctě křesťanské hodnotové dědictví.

Rovněž interní administrativní a techničtí pracovníci a dobrovolní spolupracovníci v přímé pedagogické a sociální práci musí respektovat křesťanské morální principy.


VII.
Práva a povinnosti související s užíváním nemovitostí

Středisko realizuje svoji činnost v dlouhodobě či krátkodobě pronajatých objektech a pozemcích. Seznam dlouhodobě pronajatých objektů a pozemků je součástí školního vzdělávacího programu.

V případě, že středisko připravuje investici do cizího majetku, projedná tento záměr ještě před podáním žádostí k získání finančních prostředků s ekonomem zřizovatele.

Ředitel střediska může udělit souhlas k přihlášení fyzické osoby k trvalému pobytu v nemovitostech Salesiánské provincie Praha (dále jem "SPP") pouze po předchozím písemném souhlasu statutárního orgánu SPP.

Ředitel střediska můře udělit souhlas s místem podnikání fyzické osoby nebo zřízením sídla jiné organizace v nemovitostech SPP pouze po předchozím písemném souhlasu statutárního orgánu SPP.


VIII.
Hospodaření a financování

Středisko užívá ke své činnosti majetek vlastní nebo zřizovatele, jiné právnické nebo fyzické osoby.

Středisko hospodaří v souladu s požadavky školského zákona v plném znění. Hospodaření se řídí rozpočtem příjmů a výdajů (resp. nákladů a výnosů) pro určitý kalendářní rok. Středisko je financována zejména z následujících zdrojů:

a) finanční prostředky ze státního rozpočtu,

b) finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků,

c) příjmy z hlavní a doplňkové činnosti,

d) finanční prostředky přijaté od zřizovatele,

e) úplata za vzdělávání a školské služby,

f) dotace na úhradu výdajů, ktré jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů,

g) dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce,

h) dary a dědictví.


IX.
Spolupráce s dalšími organizacemi

Středisko rozvíjí potřebnou a nutnou spolupráci s Římskokatolickou farbistí Plzeň - Lobzy a jinými organizacemi, především těmi, které pracují s dětmi, mládeží a dobrovolníky. Dále pak s návaznými institucemi, místní samosprávou, školami a rodinami.


X.
Závěrečná ustanovení

Školská právnická osoba je zřízena na dobu neurčitou. Školská právnická osoba zaniká z důvodů a způsobem uvedeným v ust. § 126 a násl. školského zákona.

Tento Statut nabírá platnosti 1. 9. 2014; předchozí Statut z 21.11.2012 se tímto ruší.

V Praze dne 26.srpna 2014

Mgr. Petr Vaculík

provinciál