Nabídka zájmových kroužků

27. neděle v mezidobí Výročí posvěcení kostela v Lobzích

8. října 2017

Ohlášky na týden od 9.10. do 15.10.2017

11. 10.  Středa  Památka sv. Jana XXIII, papeže

12. 10.  Čtvrtek Památka sv. Radima, biskupa

14. 10.  Sobota Památka sv. Kalista I, papeže a mučedníka

15. 10.  Neděle 28. neděle v mezidobí

                Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle.

  • V úterý bude v 11 hod. v kostele sv. Jiří na Doubravce pohřeb + paní Marie Šůsové.
  • V pátek bude po mši svaté v 18:30 první ministrantská schůzka v tomto školním roce. Na ministranty se těší Martin, Vašek a Filip.
  • V sobotu se uskuteční celodenní jednání farní rady ve farním sále. Prosíme o vaši modlitbu za toto jednání.
  • Dvouletá příprava k biřmování pro mládež od 15 let začne v neděli 5. 11. v 18.30. Zapisujte se co nejdříve na přihlašovací arch v sakristii. Více informací u Marka Sklenáře a Filipa Mareše. Pokud před zahájením přípravy chcete vědět, k čemu svátost biřmování je, co příprava bude obnášet, případně se zeptat na další otázky, zveme vás na krátké setkání po mši sv. v 10.00.
  • Mezi tiskovinami jsou k dispozici Farní věstník, Diecézní zpravodaj a Nezbeda. Velmi zajímavé články bývají v Katolickém týdeníku, který vám rovněž doporučujeme.
  • Na sobotu 11. listopadu připravujeme generální úklid kostela. Od příští neděle bude připravena v sákristii listina pro zapsání se pro ty, kteří se zúčastní úklidu.
  • Přehled zpovídání:

St17:30 – PL;  17:30 – ER;   Ne   15. 10.  7:00ER  9:30PL.  

U sv. Jiří: na požádání MP.   

V ostatní dny lze domluvit termín s kterýmkoliv knězem.

 

 Výzva České biskupské konference

k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,  obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!

A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:

 Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.

Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.

Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě. 

Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.

A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme.

Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!  Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.

Vaši biskupové

Nejbližší akce střediska

od 3. září

Přihlašování do zájmových kroužků

Nejbližší akce farnosti

15. září

Farní pouť do Teplé

Podpořili nás

V roce 2017 a 2018 ÚMO Plzeň 4 podpořil v rámci dotačního  programu: Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4  Rekonstrukci ozvučení v kostele sv. Martina a Prokopa v Lozbích částkou v celkové výši 149.210,- Kč.

UMO4-kdyz-vis